Skip to main content
  • Ład korporacyjny

Ład Korporacyjny

OŚWIADCZENIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MIEDŹNEJ O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Miedźnej oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Miedźnej i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia.

Centrala: 32 211 61 16,   Zastrzeżenie kart: +48 828 828 828