Skip to main content
 • RODO

RODO

Od dnia 25 maja 2018r. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO).

W związku z powyższym Bank Spółdzielczy w Miedźnej informuje, iż od dnia 25 maja 2018r. aktualne będą poniższe informacje i zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Miedźnej:

 1. Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Miedźnej, z siedzibą w Miedźnej pod adresem ul. Wiejska 2, 43-227 Miedźna. Dane kontaktowe Banku – numer telefonu: 32/211-61-16, strona: www.bsmiedzna.pl, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni w Banku Pan Arkadiusz Kraus, z którym można skontaktować się poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 3. Bank przetwarza dane osobowe Klientów w następujących celach:  
  1. zawarcie z Bankiem umowy lub podjęcia na żądanie Klienta działań zmierzających do zawarcia z Bankiem takiej umowy, np. złożenie i rozpatrywanie wniosku, dokonanie oceny zdolności kredytowej (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. b) RODO;  
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. c) RODO;
  3. marketingu produktów i usług oferowanych przez Bank (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. a) RODO;
  4. wewnętrznych celów administracyjnych Banku, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Banku, podstawa prawna art.6 ust.1lit.f) RODO;
 4. Gromadzone przez Bank dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w ustawie Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia  1997r. tekst jednolity z dnia 15 września 2017r. (Dz. U. z 2017 poz. 1876 z późn. zmianami). Odbiorcami danych Klienta mogą być:
  1. Biuro Informacji Kredytowej S.A.;
  2. Bankowy Fundusz Gwarancyjny;
  3. Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.;
  4. Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
  5. Komisja Nadzoru Finansowego;
  6. Związek Banków Polskich;
  7. Szef Krajowej Administracji Skarbowej; 
  8. biura informacji gospodarczej działające na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 470 z późn. zm.);
  9. inne banki i instytucje kredytowe w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i zbywaniem wierzytelności zgodnie z art. 105 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, tekst jednolity z dnia 15 września 2017 r. (Dz. U. z  2017poz. 1876 z późn. zmianami);
  10. podmioty, które przetwarzają dane osobowe Klientów w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);
  11. inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych Klienta na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Okres, przez który dane osobowe Klienta będą przechowywane zależy od celu w jakim zostały zebrane i w jakim są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Bank metod oraz posiadanych zgód i  innych oświadczeń Klienta. Bank przetwarza dane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, czyli:
  1. w zakresie realizacji zawartej przez Klienta z Bankiem umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy do czasu wycofania tej zgody,
  2. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Bank,
  3. w zakresie marketingu produktów i usług oferowanych przez Bank, przez okres do czasu wycofania przez Klienta zgody na takie przetwarzanie,
  4. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Banku stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Klienta uzasadnionego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych Klienta przysługują mu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych – prawo zainteresowanego do uzyskania od Banku informacji o przetwarzanych przez niego danych oraz kopii danych;
  2. prawo do sprostowania danych – prawo zainteresowanego do poprawienia danych nieaktualnych, niekompletnych;
  3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – zainteresowany ma prawo żądać od Banku niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych - zainteresowany ma prawo, w określonych przypadkach żądać ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych;
  5. prawo do przenoszenia danych - na żądanie zainteresowanego Bank ma obowiązek przekazać dane go dotyczące innemu administratorowi;
  6. prawo do sprzeciwu – zainteresowany ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych przez Bank.
 7. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Klientowi prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bank danych osobowych Klienta narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Klientowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się    ochroną  danych osobowych – tj. do dnia 25 maja 2018r. do Generalnego Inspektora Ochrony  Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą.
 9. W celu zawarcia i realizacji umowy z Bankiem podanie danych osobowych Klienta jest warunkiem  zawarcia tej umowy. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją  niepodania  tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Bankiem.

 

Klauzula Informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Miedźnej, ul. Wiejska 2, 43-227 Miedźna. Dane kontaktowe Banku – numer telefonu: 32/211-61-16, strona: www.bsmiedzna.pl, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Inspektorem Ochrony Danych w Banku jest pracownik dostępny pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres wskazany w ustępie nr 1 powyżej.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, zapewnienia ochrony mienia oraz zapewnienia zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić administratora na szkodę.
4. Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego, nie będą udostępnianie innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy, licząc od dnia rejestracji.
6. Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
7. Wejście w strefę monitoringu wizyjnego jest dobrowolne.
8. Osoby, których dane dotyczą posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, jednak z uwzględnieniem ograniczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie Prawo bankowe w zakresie obowiązku zachowania tajemnicy bankowej. Osobom, których dane dotyczą przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych.

Centrala: 32 211 61 16,   Zastrzeżenie kart: +48 828 828 828