RACHUNKI

Bank Spółdzielczy w Miedźnej oferuje Państwu korzystanie z atrakcyjnych form gromadzenia i dysponowania środkami finansowymi. Wdrożony system informatyczny pozwala na profesjonalną i szybką obsługę.

Oferta skierowana jest do osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie będących osobą prawną wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą, zawodową oraz wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Zawierając umowę rachunku bankowego:

- wnioskodawca obowiązany jest załączyć dokumenty stwierdzające uzyskanie osobowości prawnej lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo koncesję, a następnie wskazać osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych,

- złożyć zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego oraz inne dokumenty, jeżeli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.

TRYB I WARUNKI OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO  Z BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO W RAMACH OBOWIĄZKOWEGO SYSTEMU GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

Depozyty gromadzone w Banku, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), powołany ustawą z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016r., poz. 996) według następujących zasad:
 1. gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:
  1. osoby fizyczne,
  2. szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe,
  3. osoby prawne,
  4. jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. w przypadku prowadzenia przez Bank rachunku powierniczego, deponentem środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku powierniczym jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku powierniczym, pozostałej kwoty deponentem jest powiernik;
 3. gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w Banku przez jednego deponenta, według stanu na dzień zawieszenia działalności Banku, do wysokości równowartości w złotych 100 000 EUR, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności Banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości;
 4. środkami objętymi ochroną gwarancyjną, są środki w złotych lub w walucie obcej;
 5. wartość środków objętych ochroną gwarancyjną, powiększonych o odsetki naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności, ustala się według stanu na początek dnia spełnienia warunku gwarancji;
 6. środki pieniężne zgromadzone w Banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową);
 7. w przypadku prowadzenia przez bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest każda z tych osób – w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie – w częściach równych;
 8. oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez Bank (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014r., poz. 94), o ile należności te stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji;
 9. gwarancjami BFG nie są natomiast objęte środki zdeponowane przez następujące jednostki:
  1. Skarbu Państwa,
  2. Narodowego Banku Polskiego,
  3. banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie - Prawo bankowe,
  4. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,
  5. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
  6. instytucji finansowych,
  7. firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia (rozporządzenie nr 575/2013 to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie  wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.),
  8. osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez  Bank,
  9. krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 615),
  10. funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014r. poz. 157, z późn. zm.),
  11. otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 291 i 615),
  12. jednostek samorządu terytorialnego,
  13. organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw;
 10. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski;
 11. Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których Bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe;
 12. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji;
 13. W przypadku prowadzenia przez Bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest każda z tych osób – w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie – w częściach równych;
 14. Świadczenie pieniężne, gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest płatne w złotych, w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji;
 15. Kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym:

Adres
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa

Telefon - Kontakt w sprawie zasad gwarantowania depozytów
22 58 30 942
22 58 30 943
22 58 30 945

Fax
22 58 30 589

E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niezależnie od powyższej informacji Bank Spółdzielczy w Miedźnej, w ramach wypełniania obowiązków wynikających z Ustawy o BFG, przekazuje informacje deponentom o:

 1. swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej, która jest dostępna na stronie internetowej Banku pod adresem www.bsmiedzna.pl w zakładce O Banku / Dane finansowe,
 2. zasadach gwarantowania środków pieniężnych w formie        Arkusza informacyjnego dla deponentów.

AKTUALNOŚCI

26 wrzesień 2022

Jesienny sezon ubezpieczania upraw rolnych

Jesienny sezon ubezpieczania upraw rolnych - z dopłatami z budżetu państwa do 65 % składki 26 wr...
20 wrzesień 2022

Kredyt w rachunku bieżącym jako rozwiązanie dla firm

Szanowni Państwo, prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania odpowiedniego kapitału...
08 wrzesień 2022

Przedłużenie promocji kredytu wakacyjnego

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, iż promocja kredytu wakacyjnego została wydłużona...

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 6,85
WIBOR 3M - średnia 7,04
 

KURSY WALUT

2022-09-30
Obowiązuje od godziny 16:00
USD 5.0328
EUR 4.8637
CHF 5.1200
GBP 5.4331