ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI 12.08.2020R.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Miedźnej zawiadamia o zwołaniu ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI zgodnie z § 34 ust. 1 pkt. 6 Statutu Banku, które odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2020 roku (środa), o godzinie 16:00  w Restauracji/Bar pod Jeleniem, przy ul. Wiejskiej  80, 43-227 Miedźna

W przypadku braku wymaganego na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Banku quorum w pierwszym terminie, Zebranie Przedstawicieli BS Miedźna w drugim terminie odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2020 r. o godzinie 16:20 w Restauracji/Bar pod Jeleniem, przy ul. Wiejskiej 80, 43-227 Miedźna. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:
1. Otwarcie obrad:
– Wybór Przewodniczącego ZP;
– Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli BS Miedźnej,
– Przyjęcie Porządku obrad;
2. Wybory Prezydium i Komisji Zebrania:
a) Sekretarza ZP,
b) Komisji Mandatowej
c) Komisji Uchwał i Wniosków.
d) Komisji Skrutacyjno-Wyborczej i ds. oceny odpowiedniości.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej na kadencję 2018-2022:
a) przyjęcie Regulaminu wyborów uzupełniających członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej i podjęcie uchwały,
b) zgłaszanie kandydatów na członka Rady Nadzorczej.
6. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:
a) działalności Banku w 2019 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym,
b) wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
c) przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich z 2020r.,
d) z realizacji wniosków polustracyjnych z 2019r.
7. Przedstawienie Sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2019 rok.
8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok w tym:
a) Informacja Rady Nadzorczej z dokonanej oceny Polityki wynagrodzeń osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku za 2019 rok,
b) Przedstawienie informacji Rady Nadzorczej z dokonanej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, w tym ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń, przez Bank Spółdzielczy w Miedźnej za 2019 rok (dokonanej w 2020r.).
9. Przedstawienie zmian do statutu Banku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie.
10. Sprawozdanie Komisji ds. oceny odpowiedniości RN:
a) Przedstawienie oceny: odpowiedniości kandydatów na członka RN, indywidualnej członków RN oraz kolegialnej składu Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny kandydata na członka RN, indywidualnej członków RN i kolegialnej składu Rady Nadzorczej,
b) przeprowadzenie wyborów uzupełniających do RN,
11. Przedstawienie przez Zarząd - kierunków rozwoju działalności bankowej oraz społeczno-kulturalnej na 2020 rok oraz wniosków w sprawie:
a) projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok,
b) polityki oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
12. Dyskusja.
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej za rok sprawozdawczy 2019,
b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności i Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Miedźnej za 2019 rok,
c) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Miedźnej,
d) podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok,
e) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno – kulturalnej na rok 2020.
f) zatwierdzenia Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej,
g) oceny przestrzegania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Miedźnej za 2019 rok,
h) przyjęcia sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
i) przyjęcia sprawozdania z realizacji wniosków polustracyjnych z 2019 roku,
j) zatwierdzenia zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej,
k) powołania członka Rady Nadzorczej i zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej na kadencję 2018 – 2022 roku,
l) wyboru delegata na VII Kongres Spółdzielczości w KRS.
14. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
15. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad.


                                                                                                                                                                                     Zarząd BS

           Informujemy, iż z uwagi na panujący stan epidemii w Polsce zapewniamy Państwu bezpieczne warunki ochrony osobistej uczestnictwa w zebraniu tj. środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji). Zebranie odbędzie się z zachowaniem wymogów sanitarnych.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku, że w siedzibie Banku Spółdzielczego w Miedźnej, ul. Wiejska 2, 43-227 Miedźna wyłożono do wglądu następujące dokumenty:

  • roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
  • sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  • projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
  • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

AKTUALNOŚCI

18 styczeń 2021

Tarcza finansowa PFR 2.0 - uruchomienie wniosków

Bank Spółdzielczy w Miedźnej informuje, że można już złożyć wniosek w programie Tarcza ...
15 styczeń 2021

TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU 2.0 – Regulamin Programu i Pełnomocnictwo

Regulamin ubiegania się o udział w Programie Rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Ro...
14 styczeń 2021

Tarcza finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm

Polski Fundusz Rozwoju przedstawił założenia programu Tarcza Finansowa PFR 2.0, którego celem jes...

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 0,20
WIBOR 3M - średnia 0,21
   

KURSY WALUT

2021-01-21
Obowiązuje od godziny 14:00
USD 3.7303
EUR 4.5237
CHF 4.1974
GBP 5.1069