Skip to main content
 • RACHUNKI

  RACHUNKI

  Bank Spółdzielczy w Miedźnej oferuje Rolnikom korzystanie z atrakcyjnych form gromadzenia i dysponowania środkami finansowymi

  Oferta skierowana jest do osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność rolniczą.

  Rolnik indywidualny występujący o otwarcie rachunku obowiązany jest przedłożyć w Banku: - aktualny nakaz płatniczy podatku rolnego oraz, jeśli posiada, zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, zaświadczenie o nadaniu nr REGON.

  TRYB I WARUNKI OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO  Z BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO W RAMACH OBOWIĄZKOWEGO SYSTEMU GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

  Depozyty gromadzone w Banku, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), powołany ustawą z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016r., poz. 996) według następujących zasad:
  1. gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:
   1. osoby fizyczne,
   2. szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe,
   3. osoby prawne,
   4. jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
  2. w przypadku prowadzenia przez Bank rachunku powierniczego, deponentem środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku powierniczym jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku powierniczym, pozostałej kwoty deponentem jest powiernik;
  3. gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w Banku przez jednego deponenta, według stanu na dzień zawieszenia działalności Banku, do wysokości równowartości w złotych 100 000 EUR, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności Banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości;
  4. środkami objętymi ochroną gwarancyjną, są środki w złotych lub w walucie obcej;
  5. wartość środków objętych ochroną gwarancyjną, powiększonych o odsetki naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności, ustala się według stanu na początek dnia spełnienia warunku gwarancji;
  6. środki pieniężne zgromadzone w Banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową);
  7. w przypadku prowadzenia przez bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest każda z tych osób – w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie – w częściach równych;
  8. oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez Bank (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014r., poz. 94), o ile należności te stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji;
  9. gwarancjami BFG nie są natomiast objęte środki zdeponowane przez następujące jednostki:
   1. Skarbu Państwa,
   2. Narodowego Banku Polskiego,
   3. banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie - Prawo bankowe,
   4. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,
   5. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
   6. instytucji finansowych,
   7. firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia (rozporządzenie nr 575/2013 to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.),
   8. osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez  Bank,
   9. krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 615),
   10. funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014r. poz. 157, z późn. zm.),
   11. otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 291 i 615),
   12. jednostek samorządu terytorialnego,
   13. organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw;
  10. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski;
  11. Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których Bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe;
  12. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji;
  13. W przypadku prowadzenia przez Bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest każda z tych osób – w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie – w częściach równych;
  14. Świadczenie pieniężne, gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest płatne w złotych, w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji;
  15. Kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym:

  Adres
  ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
  00-546 Warszawa

  Telefon - Kontakt w sprawie zasad gwarantowania depozytów
  22 58 30 942
  22 58 30 943
  22 58 30 945

  Fax
  22 58 30 589

  E-mail
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Niezależnie od powyższej informacji Bank Spółdzielczy w Miedźnej, w ramach wypełniania obowiązków wynikających z Ustawy o BFG, przekazuje informacje deponentom o:

  1. swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej, która jest dostępna na stronie internetowej Banku pod adresem www.bsmiedzna.pl w zakładce O Banku / Dane finansowe,
  2. zasadach gwarantowania środków pieniężnych w formie       Arkusza informacyjnego dla deponentów.

  Bank Spółdzielczy w Miedźnej (Centrala)

  ul. Wiejska 2
  43-227 Miedźna
  tel.: (32) 211 61 16, (32) 211 62 10, (32) 326 30 10
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Bank czynny:
  poniedziałek – piątek
  od 8:00 do 15:45

   

  Oddział w Brzeszczach

  ul. Dworcowa 8
  32-620 Brzeszcze
  tel. (32) 211 12 48, (32) 211 11 31
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Bank czynny:
  poniedziałek – piątek
  od 8:00 do 15:45

   

  II Oddział w Brzeszczach

  ul. Ofiar Oświęcimia 48
  32-620 Brzeszcze
  tel. (32) 210 90 42
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Bank czynny:
  poniedziałek – piątek
  od 8:00 do 15:45

   

  Oddział w Woli

  ul. Pszczyńska 45
  43-225 Wola
  tel. (32) 211 95 00, (32) 211 84 43
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Bank czynny:
  poniedziałek – piątek
  od 8:00 do 15:45

   

  Centrala: 32 211 61 16,   Zastrzeżenie kart: +48 828 828 828