Skip to main content
 • Kredyt mieszkaniowy DOM

  Kredyt mieszkaniowy DOM

  OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO – kredytu mieszkaniowego DOM

  Cele, na które kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany:

  1. zakup działki budowlanej;
  2. zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
  3. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
  4. nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego)
   w spółdzielni mieszkaniowej;
  5. przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności;
  6. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
  7. spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji;
  8. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
   • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
   • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
   • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
  9. wykończenie lokalu/domu jednorodzinnego zakupionego na rynku pierwotnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu Dom;
  10. remont mieszkania zakupionego na rynku wtórnym będącego elementem transakcji finansowanej
   w ramach kredytu Dom;
  11. inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
   • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
   • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
  12. zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (inwestycje mieszkaniowe realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych  z realizowaną inwestycją mieszkaniową);
  13. zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu Dom;
  14. refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe (wymienione powyżej);

  Formy zabezpieczenia, w tym wskazanie możliwości, że przedmiot zabezpieczenia może znajdować się w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, o ile taka możliwość jest przewidziana:

  Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu:

  1. weksel in blanco Kredytobiorcy wystawiony na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową (zabezpieczenie obligatoryjne);
  2. hipoteka ustanawiana w PLN na rzecz Banku, na pierwszym miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu, lub docelowo na pierwszym miejscu w przypadku, gdy celem kredytu jest spłata zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego i hipoteka jest ustanawiana na drugim miejscu a po spłacie kredytu innego banku – w miejsce hipoteki zabezpieczającej spłacany kredyt mieszkaniowy. Przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu musi stanowić nieruchomość położona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. przelew praw (cesja) na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości z oferty dostępnej w Banku lub spoza oferty Banku, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych;
  4. wskazanie Banku, jako głównego uposażonego do otrzymania świadczenia z umowy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy z oferty dostępnej w Banku lub spoza oferty Banku, do wysokości zadłużenia wynikającego z zawartej Umowy kredytu;
  5. pełnomocnictwo do rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego prowadzonego przez Bank dla Kredytobiorcy, o ile Kredytobiorca wskaże we wniosku o kredyt, że spłata kredytu oraz pobieranie opłat i prowizji związanych z postanowieniami umowy kredytowej będzie odbywać się z w/w rachunku;
  6. inne zabezpieczenia stosowane w Banku.

  Okres, na jaki może być zawarta umowa o kredyt hipoteczny:

  Okres kredytowania wynosi:

  a) do 15 lat, z zastrzeżeniem pkt b),

  b) do 25 lat - w przypadku kredytu od kwoty 100.000 zł.

  Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i marży Banku.

  Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określająca koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/.

  Wysokość oprocentowania jest ustalana na okresy 3-miesięczne przy zastosowaniu następujących zasad:

  1. stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M, obliczona jako średnia arytmetyczna  z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania;
  2. wysokość marży Banku jest stała w całym okresie kredytowania;
  3. marża Banku ustalana jest na podstawie wysokości kwoty kredytu na dzień zawarcia Umowy kredytu (wysokości marży podawane są w Tabeli oprocentowania produktów kredytowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Miedźnej);
  4. okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają kwartałom kalendarzowym; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu; kolejne okresy obowiązywania nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego (odsetki po zmianie oprocentowania naliczane są od pierwszego dnia miesiąca); ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty tego kredytu;
  5. stopa oprocentowania kredytu zmienia się wraz ze zmianą stopy referencyjnej;
  6. o zmianie stopy procentowej Bank każdorazowo informuje na trwałym nośniku, w szczególności na piśmie lub drogą elektroniczną Kredytobiorcę i inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, wraz ze zmianą harmonogramu spłaty obejmującego okres 3 miesięcy.

  W przypadku braku notowań stopy referencyjnej (stawki WIBOR 3M), stanowiącej podstawę oprocentowania udzielonego kredytu, Bank w terminie 14 dni od daty jej zawieszenia lub likwidacji zastosuje w miejsce stopy referencyjnej inny wskaźnik referencyjny, który łącznie spełnia następujące warunki:

  1) jest ustalany przez administratora w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011,

  2) jest stosowany na rynku międzybankowym lub finansowym do ustalania oprocentowania depozytów w odnośnej walucie na okres 3 miesięcy (przy czym okres ten powinien odpowiadać okresowi przyjętemu dla ustalenia stopy referencyjnej), a w przypadku braku stosowania wskaźnika referencyjnego dla okresu wskazanego wcześniej bierze się pod uwagę wskaźnik ustalany dla okresu najbardziej zbliżonego do dotychczas stosowanej stopy referencyjnej, oraz

  3) jest najbardziej zbliżony do stopy referencyjnej w okresie ostatnich 3 lat spośród innych wskaźników referencyjnych spełniających warunki wskazane w punkcie (1) i (2), a jeżeli dany wskaźnik referencyjny ustalany był w okresie krótszym – bierze się pod uwagę cały okres jego ustalania.

  Jeżeli żaden wskaźnik referencyjny spełniający wyżej wymienione wymagania nie będzie dostępny, Bank zastosuje w miejsce stopy referencyjnej stawkę procentową odpowiadającą w stosunku rocznym kosztom finansowania udostępnionych przez Bank klientowi środków pieniężnych z dowolnego dostępnego źródła, jakie Bank może rozsądnie wybrać.

  Nowy wskaźnik, o którym mowa powyżej, obowiązywać będzie od 1-go dnia kwartału następującego po kwartale, w którym stawka WIBOR ulegnie zawieszeniu lub likwidacji.

  Aktualna Tabela oprocentowania oraz informacje na temat wskaźników referencyjnych dostępne są dla Państwa na stronie internetowej Banku (www.bsmiedzna.pl).

  Kredytobiorca zaciągający kredyt hipoteczny narażony jest na ponoszenie określonych ryzyk.

  Każdy kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu jest obciążony ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem zmiany cen rynkowych nieruchomości.

  Zmiany stopy procentowej będą powodować zmiany wysokości raty kredytu oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej. Z tego względu, przy podejmowaniu decyzji, szczególnie dotyczących wieloletniego kredytu hipotecznego, Kredytobiorca powinien brać pod uwagę długoterminowy trend na rynku, a nie tylko krótkotrwałe wahania stopy procentowej. Przed zawarciem umowy Bank informuje Klientów o kosztach i ryzykach związanych z kredytem. Ryzyko podjęcia decyzji i jej konsekwencji spoczywa na Kredytobiorcy, który pozostanie związany umową, zgodnie z którą przez kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt lat będzie spłacał raty kredytu.

  Reprezentatywny przykład – Kredyty na budownictwo mieszkaniowe DOM

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 5,70 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 262 400 PLN; okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 5,15 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy referencyjnej (stopa zmienna WIBOR 3M: 2,35 %) i marży Banku w wysokości 2,80%; równa rata miesięczna: 1 559,54 PLN oraz ostatnia rata wyrównawcza 1 740,34 PLN; łączna liczba rat: 299; całkowity koszt kredytu 214 317,46 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 204 083,26 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 3,3 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 8 659,20 PLN, pozostałe koszty i prowizje 1.256,00 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, koszt wykreślenia hipoteki: 100,00 PLN,  podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN.

  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości, kosztu ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 476 717,46 PLN.

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

  Kalkulacja została dokonana na dzień 31.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

   

  Dokumenty do pobrania:

  Bank Spółdzielczy w Miedźnej (Centrala)

  ul. Wiejska 2
  43-227 Miedźna
  tel.: (32) 211 61 16, (32) 211 62 10, (32) 326 30 10
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Bank czynny:
  poniedziałek – piątek
  od 8:00 do 15:45

   

  Oddział w Brzeszczach

  ul. Dworcowa 8
  32-620 Brzeszcze
  tel. (32) 211 12 48, (32) 211 11 31
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Bank czynny:
  poniedziałek – piątek
  od 8:00 do 15:45

   

  II Oddział w Brzeszczach

  ul. Ofiar Oświęcimia 48
  32-620 Brzeszcze
  tel. (32) 210 90 42
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Bank czynny:
  poniedziałek – piątek
  od 8:00 do 15:45

   

  Oddział w Woli

  ul. Pszczyńska 45
  43-225 Wola
  tel. (32) 211 95 00, (32) 211 84 43
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Bank czynny:
  poniedziałek – piątek
  od 8:00 do 15:45

   

  Centrala: 32 211 61 16,   Zastrzeżenie kart: +48 828 828 828