Kredyt dla Wspólnot Mieszkaniowych "Wspólny Remont"

Kredyt inwestycyjny „Wspólny remont”  przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych Wspólnot Mieszkaniowych, związanych z:

 1. konserwacją, remontem, adaptacją lub modernizacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach Wspólnot Mieszkaniowych np.: remont dachu, wymiana instalacji, nadbudowa, ocieplenie budynku, budowa małej architektury, itp.
 2. refinansowanie wydatków na realizację inwestycji poniesionych przez Kredytobiorcę z własnych środków, z uwzględnieniem następujących warunków:
 • refinansowanie może dotyczyć wydatków poniesionych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku kredytowego,
 • poniesione wydatki są udokumentowane,
 • zostanie zachowany wymagany poziom udziału środków własnych Kredytobiorcy  w kosztach inwestycji oraz odpowiednia jego kontrola, aby zapewnić pełną realizację inwestycji.


Kredyt inwestycyjny „Wspólny remont” udzielany jest  na okres do 10 lat.
Bank może udzielić karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy, liczonej od dnia wypłaty ostatniej transzy kredytu.

Minimalny udział środków własnych Wspólnoty w przedsięwzięciu inwestycyjnym wynosi:

 • dla kredytu do 100.000 PLN – min. wkład własny – 0%
 • dla kredytu powyżej 100.000 PLN – min. wkład własny – 10%


Kredytobiorca zobowiązany jest do ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu i odsetek:

 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem rozliczeniowym Wspólnoty;
 • cesja wierzytelności z tytułu wpłat członków Wspólnoty na fundusz remontowy;
 • cesja praw z umowy ( polisy) ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych;
 • oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji;
 • inne formy zabezpieczeń przewidziane w przepisach wewnętrznych dotyczących zabezpieczenia wierzytelności Banku.


Oprocentowanie kredytu jest zmienne ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększaną o marżę 3 pp.

Prowizja za udzielenie kredytu wynosi:

 • dla posiadaczy rachunków bieżących lub pomocniczych – 1%
 • dla pozostałych Wspólnot Mieszkaniowych – 1,5%


Wypłata kredytu następuje w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.

Spłata kredytu może następować w równych ratach kapitałowo – odsetkowych lub w ratach malejących, obejmujących stałą kwotę kapitału i kwotę odsetek liczonych od faktycznego zadłużenia.

Warunkiem udzielenia przez Bank kredytu jest:

 • posiadanie przez Wspólnotę zdolności kredytowej;
 • minimalny okres funkcjonowania Wspólnoty co najmniej 6 miesięcy,
 • gromadzenie przez członków Wspólnoty środków na fundusz remontowy przez okres minimum 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o kredyt;
 • regularność wpłat na fundusz remontowy Wspólnoty powinna być nie mniejsza niż:

- 75% przez okres ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o kredyt, lub
- 85% w przypadku Wspólnot liczących do 15 członków.

  • najwyższa miesięczna rata odsetkowo-kapitałowa nie może przekraczać 75% miesięcznych wpłat na fundusz remontowy - pomniejszona o raty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Możliwość wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów !

AKTUALNOŚCI

15 październik 2021

Uwaga na oszustwa kryptowalutowe.

Uwaga na fałszywych doradców inwestycyjnych, którzy w ostatnim czasie wykorzystują fałszywe serwi...
14 październik 2021

Jesienna promocja kredytu gotówkowego w naszym Banku !

  Szanowni Klienci,   Zapraszamy do skorzystania z nowej, jesiennej promocji kredy...
11 październik 2021

Bądź cyberbezpieczny z Bankiem Spółdzielczym

Początek października to początek europejskiej kampanii służącej zwiększeniu świadomości i wiedzy...

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 0,18
WIBOR 3M - średnia 0,24
   

KURSY WALUT

2021-10-27
Obowiązuje od godziny 14:00
USD 3.9740
EUR 4.6134
CHF 4.3130
GBP 5.4784