Skip to main content

Zebranie Przedstawicieli

12-06-2024

Zebranie Przedstawicieli Banku

 

Zawiadomienie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Miedźnej zawiadamia zgodnie z postanowieniami § 34 ust. 1 pkt. 6 Statutu Banku,

o zwołaniu ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Banku,


które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 roku (czwartek)

w lokalu Restauracja/Bar pod Jeleniem,


przy ul. Wiejskiej 80, 43-227 Miedźna, o godzinie 15:00.

 

Informujemy, iż w przypadku braku wymaganego na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Banku quorum w pierwszym terminie, Zebranie Przedstawicieli BS Miedźna w drugim terminie odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024r. o godzinie 15:15 w Restauracji/Bar pod Jeleniem, przy ul. Wiejskiej 80, 43-227 Miedźna.

Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.

Proponowany porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli BS w Miedźnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji:
 • Komisji Mandatowej,
 • Komisji Uchwał i Wniosków,
 • Komisji ds. oceny odpowiedniości.
 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowej - Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie:
 • zatwierdzenia „Polityki w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedniości kandydatów/ członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej”.
 1. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:
 • działalności Banku w 2023 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym,
 • wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 • przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich z 2024r.,
 • informacja o przeprowadzonej lustracji w 2023r. i braku wniosków polustracyjnych.
 1. Przedstawienie Sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok.
 2. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok w tym:
 • Informacja Rady Nadzorczej z dokonanej oceny Polityki wynagrodzeń osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku za 2023 rok,
 • Przedstawienie informacji Rady Nadzorczej z dokonanej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, w tym ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń, przez Bank Spółdzielczy w Miedźnej za 2023 rok,
 • Informacji z Samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023 rok,
 1. Przedstawienie zmian do Statutu Banku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie.
 2. Sprawozdanie Komisji ds. oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej:
 • Ocena indywidualna odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia oceny,
 • Ocena kolegialna składu Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie oceny.
 1. Przedstawienie przez Zarząd - kierunków rozwoju działalności bankowej oraz społeczno-kulturalnej na 2024 rok oraz wniosków w sprawie:
 • projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.
 1. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie - Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków:
 • zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej za rok sprawozdawczy 2023,
 • zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Miedźnej za 2023 rok,
 • zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Miedźnej za 2023 rok,
 • udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Miedźnej,                      
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
 • oprocentowania udziałów członkowskich,
 • zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno – kulturalnej na rok 2024,
 • oceny przestrzegania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Miedźnej za 2023 rok,
 • oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej oraz skuteczności jej działania za 2023 rok,
 • przyjęcia Sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 • zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej,
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku,
 • wystąpienia z organizacji gospodarczej.
 1. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków zgłoszonych wniosków.
 2. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
 3. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z §23 pkt 4 Statutu informujemy, że w Centrali Banku w Miedźnej przy ul. Wiejskiej 2, 43-227 Miedźna udostępniono do wglądu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dla członków Banku informację o sprawozdaniu z działalności Banku Spółdzielczego w Miedźnej łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania, sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał na najbliższe Zebranie Przedstawicieli oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

                                    

                                                                                                                                           Zarząd BS

Centrala: 32 211 61 16,   Zastrzeżenie kart: +48 828 828 828