ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

29-05-2023


Zarząd Banku Spółdzielczego w Miedźnej zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w dniu 13 czerwca 2023 roku
o godz. 15:00  w Restauracji „Bar pod Jeleniem", przy ul. Wiejskiej 80,  43-227 Miedźna.

    
Planowany porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3.    Przyjęcie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli BS w Miedźnej.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Wybór Komisji:
a)    Komisji Mandatowej,
b)    Komisji Uchwał i Wniosków.
6.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
7.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8.    Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:
a)    działalności Banku w 2022 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym,
b)    wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
c)    przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich z 2023 r.,
d)    z realizacji wniosków polustracyjnych z 2019 r.
9.    Przedstawienie Sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2022 rok.
10.    Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok w tym:
a)    Informacja Rady Nadzorczej z dokonanej oceny Polityki wynagrodzeń osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku za 2022 rok,
b)    Przedstawienie informacji Rady Nadzorczej z dokonanej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, w tym ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń, przez Bank Spółdzielczy w Miedźnej za 2022 rok,
c)    Informacji z Samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2022 rok,
d)    Informacja o niezależności członków Komitetu Audytu.
11.    Przedstawienie przez Zarząd - kierunków rozwoju działalności bankowej oraz społeczno-kulturalnej na 2023 rok oraz wniosków w sprawie:
a)    projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok.
12.    Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
13.    Podjęcie uchwał w sprawie -  Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków:
1)    zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej za rok sprawozdawczy 2022,
2)    zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Miedźnej za 2022 rok,
3)    zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Miedźnej za 2022r.
4)    udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Miedźnej,                  
a) Prezesowi Zarządu – P. Józefowi Czysz,
b) Wiceprezes ds. finansowo-księgowych – P. Elżbiecie Jędruszak- Drapa,
c) Wiceprezes ds. handlowych – P. Barbarze Brackiej,
d) Wiceprezes ds. finansowo-księgowych – P. Magdalenie Zbijowskiej,
e) Wiceprezes Zarządu ds. handlowych–. P. Alicji Kubeczko.
5)    podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
6)    oprocentowania udziałów członkowskich,
7)    zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno – kulturalnej na rok 2023,
8)    oceny przestrzegania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym  w Miedźnej za 2022 rok,
9)   oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej oraz skuteczności jej działania za 2022 rok
10)    zatwierdzenia „Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
w Miedźnej”,
11)    przyjęcia sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
12)    przyjęcia sprawozdania z realizacji wniosków polustracyjnych z 2019 roku,
13)    wyboru przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości.
14.    Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
15.    Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
16.    Zamknięcie obrad.


                                                                                                                                                                               Zarząd Banku

Centrala: 32 211 61 16,   Zastrzeżenie kart: +48 828 828 828